Thứ bảy, 22-10-2016   
     

CN. Nguy?n Huy B?nh
Phng V?n h?c dn gian

Cc nh khoa h?c trong khi ti?n hnh phn lo?i truy?n thuy?t th??ng t ?? c?p ??n lo?i truy?n thuy?t v? th?n t? nhin, b?i h? quan ni?m cc cu chuy?n k? v? nh?ng v? th?n ny thu?c th? lo?i th?n tho?i. Tuy nhin, xt d??i tiu ch c?a th? lo?i truy?n thuy?t, chng ti nh?n th?y c m?t m?ng truy?n thuy?t x? B?c v? th?n t? nhin kh ph? bi?n v ???c bi?u hi?n d??i cc d?ng thi khc nhau.? l truy?n thuy?t v? nh?ng nhn v?t nguyn d?ng l th?n t? nhin v truy?n thuy?t v? cc nhn v?t th?n t? nhin ? ???c l?ch s? ho. Cc truy?n thuy?t ny b?t ngu?n t? tn ng??ng th? th?n linh, m c? s? ban ??u l sng bi t? nhin, ? l tn ng??ng th? th?n N??c, th?n ?, th?n Ni, th?n Cy, th? T? Php: My, M?a, S?m, Ch?p - nh?ng hi?n t??ng t? nhin c ?nh h??ng tr?c ti?p ??n ??i s?ng c?a c? dn nng nghi?p la n??c. G?n li?n v?i cc tn ng??ng th? th?n t? nhin ny l cc truy?n thuy?t, di tch, phong t?c th? cng v l? h?i ???c l?u truy?n t? xa x?a. Trong bi vi?t ny chng ti trnh by truy?n thuy?t v? th?n N??c, th?n Ni, th?n ? v tn ng??ng dn gian c lin quan ??n cc v? th?n. Cn truy?n thuy?t v? th?n Cy v T? Php v?i dung l??ng kh l?n, x?ng ?ng ???c trnh by trong bi vi?t khc.


 

1. Truy?n thuy?t v? th?n N??c (Th?y th?n)
Trong s? cc tn ng??ng th? th?n ? x? B?c, n?i b?t nh?t l t?c th? th?n N??c cn g?i l t?c th? Thu? th?n.Nh nghin c?uNguy?n V?n Huyn trong chuyn lu?n B?n ?? phn b? cc v? thnh hong c?a t?nh B?c Ninh(1)? th?ng k ???c 25 v? Thu? th?n v phn b? nh? sau: huy?n Gia Bnh 11 v?, huy?n T? S?n c 3 v?, huy?n Thu?n Thnh c 3 v?, ph? Gia Lm c 2 v?, huy?n Yn Phong c 3 v?, huy?n Tin Du c 1 v?, huy?n Qu? V c 1 v?. D?a vo th? m?c Th?n tch, th?n s?c (l?u t?i Th? Vi?n Vi?n Khoa h?c x h?i) c?a Vi?n Vi?n ?ng Bc C? ?i?u tra n?m 1938, chng ti th?ng k ???c 27 v? Thu? th?n ???c th? ? B?c Ninh, trong ? huy?n Thu?n Thnh c 5 v?, nhi?u h?n con s? th?ng k c?a Nguy?n V?n Huyn l 2 v?. ?? tm hi?u k? h?n v? t?c th? th?n N??c ? x? B?c, chng ti ? ti?n hnh ?i?u tra theo h??ng ?i?n d ? khu v?c c nh?ng bi?u hi?n r nh?t v? t?c th? th?n N??c, ? l ph?m vi ??a bn huy?n Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh(2). K?t qu? cho th?y s? l??ng th? Th?y th?n ? ?y trn th?c t? l?n h?n r?t nhi?u so v?i s? th?ng k c?a Nguy?n V?n Huyn v s? ?i?u tra c?a Vi?n Vi?n ?ng Bc C?. ?i?u ny do nhi?u nguyn nhn, c th? cc th?i ?i?m ?i?u tra th?ng k khng trng nhau, trong khi cc v? th?n linh lun c xu h??ng pht tri?n theo tn ng??ng th? th?n, nh?t l th? thnh hong. Chnh v v?y c s? khng ??ng nh?t v? m?t s? li?u c?ng l ?i?u d? nh?n th?y.
Trong ??i s?ng tn ng??ng dn gian Vi?t Nam, r?n, r?ng, giao long, c chp… l nh?ng bi?u t??ng linh v?t thu?c v? n??c. Do v?y truy?n thuy?t v l? t?c v? nh?ng con v?t ny ??u lin quan ??n t?c th? Thu? th?n. Hi?n nay d?u tch th? cng Thu? th?n xu?t hi?n r?t ph? bi?n d?c cc dng sng c?a x? B?c, ? l cc truy?n thuy?t v tn ng??ng v? th?n R?n, ng Di ng C?c, r?ng (L?c Long Qun), Bch non (tr?m tr?ng).
Truy?n thuy?t v? th?n R?n ???c l?u truy?n ? lng Song Li?u, huy?n Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh; truy?n thuy?t v? ng C?c, ng Di ???c l?u truy?n d?c theo sng C?u, sng Th??ng, c? th? ???c ghi l?i trong sch Di s?n v?n ho B?c Giang phi v?t th?(3) v trong sch Kho tng truy?n c? tch Vi?t Nam(4). Qua nh?ng b?n k? ny cho th?y, truy?n thuy?t v? th?n R?n v ng C?c, ng Di ? c r?t nhi?u d? b?n, nh?ng v? th?n ny ???c th? cng ? nhi?u ?i?m khc nhau, phong ph trong ??a bn x? B?c. Cc v? th?n hi?n ln v?i s?c m?nh ?i?u khi?n dng n??c, lun mang l?i m?t c?m gic s? hi ??i v?i cu?c s?ng con ng??i.
Cc truy?n thuy?t v? th?n R?n v?i nghi th?c th? cng v tr di?n dn gian ? di?n ra ? nhi?u ??a ph??ng thu?c t?nh B?c Ninh. T?i lng Ng?c Lm, huy?n Thu?n Thnh c truy?n thuy?t v t?c th? th?n R?n, ng??i dn n?i ?y lm m?c, ngo cho ??n cc ?? th?n kh ??u s?n then v king khng c hnh r?ng, r?n trong cc ?? ch?m kh?c; ? lng Li?u Ng?n (t?c g?i lng Khe) huy?n Thu?n Thnh c?ng l?u truy?n truy?n truy?n thuy?t v? th?n R?n v c tr ch?i dn gian, t?c g?i l tr Ko r?n ???c t? ch?c trong ngy h?i lng(5).
Bn c?nh cc truy?n thuy?t v? th?n R?n, ? x? B?c cn c truy?n thuy?t v? r?ng l L?c Long Qun - v? th?n t? gi?ng ni. Trong tm th?c ng??i Vi?t th?i phong ki?n, r?ng l bi?u t??ng thing ling t??ng tr?ng cho s?c m?nh quy?n l?c c?a nh vua. Nguyn thu? c?a R?ng l bi?u hi?n s?c n??c, s? hung d? v bnh yn. T??ng truy?n r?ng: L?c Long Qun l?y u C? sinh ra tr?m tr?ng n? ra thnh tr?m ng??i con trai. N?m m??i ng??i theo cha xu?ng bi?n, n?m m??i ng??i theo m? ln ni. L?p con tr??ng lm vua, g?i l Hng V??ng, cn cc con th? chia nhau m?i ng??i cai qu?n m?t ph??ng.
Xung quanh nhn v?t L?c Long Qun – u C? c?ng ? di?n ra r?t nhi?u nghi th?c th? cng khc nhau. T?i lng Ng?c Xuyn, huy?n Gia Bnh, t?nh B?c Ninh c truy?n k? v t?c th? thnh hong l L?c Long Qun, hng n?m c? vo ngy mng 6 thng 2 th t? ch?c l? h?i, to th ko di ??n n?a thng, nh? th trong vi ngy. Tr??c ?y trong ngy h?i, dn lng t? ch?c t? l? v cc tr ch?i dn gian, trong ? c tr R?ng l?t di?n ra trong ngy cu?i cng c?a h?i, nh?m ?? t??ng nh? L?c Long Qun. Tr di?n ???c ti?n hnh t?i cha ??i Bi t?i ?nh Bi Th??ng c?a lng Ng?c Xuyn(6). ? thn L?, x ??i ??ng Thnh, huy?n Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh c?ng l?u truy?n truy?n k? v c ??n, ?nh th? L?c Long Qun – u C?. Hng n?m vo ngy 18 ??n ngy 24 thng Ging, lng t? ch?c l? h?i ?? t??ng nh? hai v?. Trong l? h?i c nghi th?c R??c n??c hay cn g?i l Ph?c ru?c ???c ti?n hnh nh? sau: ng ch? t? l m?t b lo ???c dn knh tr?ng nh?t lng cng v?i cc quan v?n, n? quan ??i kh?n ?i?u, m?c o nu ?i thuy?n ra gi?a dng sng ?u?ng ch?n n?i trong nh?t, l?y bnh n??c r??c v? ?nh t? l?.
Truy?n thuy?t v? L?c Long Qun – u C? cn ?? l?i nh?ng d?u v?t v? th? cng ttem v?t t?. Theo s? cng th?c ho php ?i?n ttem thnh m??i hai ?i?u c?a S. Reinach ? ???c cc nh nghin c?u trn th? gi?i th?a nh?n, th trong ? c nh?ng ?i?u m truy?n thuy?t v cc l? t?c v? L?c Long Qun - u C? c s? t??ng ?ng(7).
N?i ti?p truy?n thuy?t v l? t?c v? L?c Long Qun – u C? l cc truy?n thuy?t v? cc th?n Bch non (tr?m tr?ng) ???c th? l Thu? th?n l?u truy?n ph? bi?n quanh vng Luy Lu - Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh. ? l truy?n k? v? ba v? th?n L?c Long, L?c B?o v L?c H?c. Ba v? c ngu?n g?c con L?c Long Qun ? lng Ng? X, huy?n Thu?n Thnh. T?c truy?n ba v? r?t linh ?ng v ? ph h?, gip Hai B Tr?ng ?nh gi?c. Sau khi vua Tr?ng th?ng gi?c ? s?c phong cho ba v? l Th??ng ??ng phc th?n v c?p ru?ng cho dn Ng? X l?p ??n cng t?. Ng??i dn n?i ?y bao ??i nay ? king tn hu g?i Qu?c l Qu?c, B?o l Bi?u, H?c l H??c. Trong nh?ng ngy l? h?i c t?c Th? tr?ng. Ngoi ra cn c truy?n thuy?t v? ba v? thnh hong c?a lng ?a, x Hoi Th??ng, huy?n Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh. Ba v? thu?c dng di L?c Long Qun ? hi?n linh bo m?ng gip L Bn ch?ng gi?c.
Theo th?ng k c?a Nguy?n Th? Hu?, ngoi L? ra ? pha Nam c?a B?c Ninh cn c 15 ?i?m th? L?c Long Qun – u C? v 56 ?i?m th? cc th?n Bch Non(8). Qua nh?ng truy?n thuy?t v cc ?i?m th? cng trn cho th?y, vng ??t x? B?c t? xa x?a ? t?n t?i m?t qu?n th? tn ng??ng v?n ha v? th?i k? kh?i nguyn c?a dn t?c Vi?t.
Cng v?i truy?n thuy?t v? cc v? Thu? th?n c ngu?n g?c l th?n t? nhin, cn c truy?n thuy?t v? cc nhn v?t n?a t? nhin n?a l?ch s? ha ???c th? l Thu? th?n, tiu bi?u nh? truy?n thuy?t v? Tr??ng H?ng, Tr??ng Ht (Hch), hay cn ???c g?i l Thnh Tam Giang. Hi?n nay c nhi?u truy?n thuy?t ? ???c ghi chp thnh th?n tch ni v? s? tch Tr??ng H?ng, Tr??ng Ht.
Truy?n thuy?t v? Tr??ng H?ng, Tr??ng Ht ? k? v? ng??i anh hng sinh ra t? b?c tr?ng v?i cc tnh ti?t nh?: Sinh n? th?n k? (B m? n?m m?ng ra sng L?c ??u t?m g?p th?n Long qu?n quanh mnh r?i c thai sinh ra b?c 5 tr?ng, n? ra thnh 4 trai 1 gi. ??t tn l Tr??ng H?ng, Tr??ng Ht, Tr??ng L?ng, Tr??ng L?y v Tr??ng ??m N??ng); Nhn v?t ? l?p chi?n cng phi th??ng (Tr??ng H?ng v Tr??ng Ht ?nh th?ng qu?, gip Tri?u Quang Ph?c ph gi?c L??ng); K?t thc l nhn v?t ? hi?n linh ph tr? v ???c th? t? (Gip L Th??ng Ki?t ph qun T?ng, ???c th? t? th??ng ng ba X ??n h? l?c ??u giang d?c sng C?u, sng Th??ng)...
Ring truy?n thuy?t l?u truy?n ? lng Gia Th??ng v C?u L?i, t?ng Gia Thu?, huy?n Gia Lm, t?nh B?c Ninh l?i k? s? tch th?n sng Nh? Nguy?t Tr??ng H?ng, Tr??ng Ht bo m?ng cho nh vua bi?t s? gip vua ?nh gi?c. Nh vua ?nh tr?n ?y qu? th?ng to, vua bn cho l?p ??n th? ph?ng g?i l Nh?t Ph??ng Th?n, chi?u phong cho ng??i anh lm ??i ???ng Giang h? qu?c Phc th?n, l?p ??n th? ? c?a sng Nh? Nguy?t; phong cho ng??i em lm Ti?u ???ng Giang h? qu?c Phc th?n, ??n th? ? c?a Nam Bnh, h??ng ho? b?t tuy?t.
Nh?n xt v? hi?n t??ng ny, T? Ch ??i Tr??ng cho r?ng: “?y l hai th?n sng m qua cu chuy?n bo m?ng, h? cho bi?t Th??ng ?? ? phong cho c? hai anh em, khng phn bi?t, ch?c Than h long qun ph s?, hi?u l Tu?n Giang ? Ph S?. Dng ch? Th??ng ?? c ngh?a l ??y li s? ki?n v? lc kh?i thu?, xt t? b?n ch?t c?a Th?n: Th?n l thc trn sng (than h), hi?n di?n d?c theo (tu?n giang) sng Th??ng (V? Bnh, Nam Bnh), sng C?u (L?ng Giang). Nh?n ??nh nh? th?, ta c th? gi?i thch v? ngu?n g?c tn c?a Th?n: H?ng v Ht, ti?ng n??c ro trn thc, trn sng, m?t ?e do?, m?t quy?n r? (m c?ng hm ch?a s? li cu?n nguy hi?m), ??y ?? quy?n uy v h?p d?n c?a siu nhin(9). ng c?ng ? gi?i thch r v? ngu?n g?c c?a th?n Tr??ng H?ng, Tr??ng Ht, lc ??u ch? c m?t d?ng, ? l th?n h?p l?u lm nn sng Thi Bnh, r?i vi?c phn hai th?n trn vng n??c d? ny b?t ??u trong l?i ni ?n d? trong Vi?t ?i?n u linh t?p. Tuy nhin tnh ch?t “Nh? v? nh?t th?” c?a th?n v?n ???c duy tr. Sng C?u d? d?i nn c ng anh l Tr??ng H?ng lm ??i V??ng Giang Th?n V??ng, v sng Th??ng dng ch?y y?u h?n ph?i c th?n Tr??ng Ht ch?u lm em ?? chia nhau gi? n??c…
Trong t?c th? Thu? th?n ? x? B?c cn ?? l?i nh?ng d?u v?t v? t?c hi?n t? - m?t tn ng??ng t?i c? c?a nhn lo?i. Nh?ng m?u chuy?n v? hi?n t? l nh?ng ch?ng tch xa x?a, nh?ng m?nh v?n c?a th?n tho?i v? th?i k? kh?i nguyn c?a loi ng??i(10).
X? B?c c h? th?ng sng ngi dy ??c, ? l cc con sng: Du, C?u, Th??ng, ?u?ng, L?c Nam, Thi Bnh... ?a s? dn c? n?i ?y sinh s?ng b?ng ngh? chi l??i v tr?ng la n??c, do v?y ??i v?i ng??i dn n??c c vai tr h?t s?c quan tr?ng, n??c v?a mang l?i ngu?n s?ng v c?ng chnh l th? ph?m gy nn thin tai v ?e do? cu?c s?ng con ng??i. Theo quy lu?t t? nhin, ?? tr?n p n?i s? hi, cc c? dn vng sng n??c ? th? Thu? th?n nh?m c?u mong sng n??c hi?n ho, ma mng t??i t?t, ?nh b?t ???c nhi?u s?n v?t d??i sng, mun v?t v con ng??i sinh s?ng v ?i l?i thu?n l?i. Nh? v?y tn ng??ng th? Thu? th?n ? x? B?c c mi tr??ng pht tri?n, tr??c h?t do nhu c?u n?i t?i c?a n - s? b?c xc c?a cu?c s?ng sng n??c. Chnh v v?y cc v? Thu? th?n th??ng ???c l?u truy?n v th? cng d?c theo cc b? sng. ? x? B?c truy?n thuy?t v cc l? t?c v? t?c th? cng Thu? th?n r?t ph? bi?n v di?n ra theo hai v?t chnh l: D?c theo nh?ng dng sng c? ? cc huy?n Thu?n Thnh, Gia Bnh, L??ng Ti c?a t?nh B?c Ninh nh?: sng ?u?ng, sng Du, sng C?t, sng Ng?… ta cn th?y hng lo?t cc ?i?m th? v ken dy nh?ng truy?n k?, nh?ng l? t?c, l? h?i v? L?c Long Qun – u C? v cc th?n Bch non, cng v?i cc t??ng l?nh, cc v? anh hng khc c?a cc th?i ??i. D?c theo dng sng C?u, sng Th??ng l truy?n thuy?t v cc ?i?m th? cng Tr??ng H?ng – Tr??ng Ht.
2. Truy?n thuy?t v? th?n Ni (S?n th?n)
Theo T? ?i?n bi?u t??ng v?n ho th? gi?i(11): Ni v?a t??ng tr?ng cho chi?u cao, v?a l ?i?m trung tm. V?i nh?ng ??c ?i?m: cao, th?ng ??ng, g?n tr?i, ni tham gia vo bi?u t??ng c?a cc siu t?i, siu phm v?i tnh cch l trung tm c?a nh?ng hi?n t??ng hi?n linh trong kh quy?n v r?t nhi?u s? tch th?n hi?n, ni thu?c l bi?u t??ng c?a ci b?n th? bi?u hi?n…
Nh nghin c?u Nguy?n Duy Hinh khi ni v? cc S?n th?n ???c th? l thnh hong ? Vi?t Nam ? l gi?i: “S?n th?n n??c ta th? hi?n thnh m?t h? t??ng ??i th?ng nh?t. ? l h? S?n Tinh t?c l h? T?n Vin(12). R?i ng cho r?ng: S? tch v? S?n th?n ban ??u ???c ghi chp l?i trong Vi?t ?i?n u linh, L?nh Nam chch qui, ??i Vi?t s? k ton th?. ??n khi Nguy?n Bnh bin so?n l?i th?n tch trn c? s? l?i khai c?a dn ??a ph??ng ? xu?t hi?n nhi?u tnh ti?t khc v? h? S?n th?n. Bn c?nh T?n Vin s?n thnh ? ngi t?i cao, cn c Cao S?n th?ng l?nh t? b? S?n th?n, Qu Minh th?ng l?nh h?u b? s?n th?n. Ba v? S?n th?n ny g?n v?i ba ??nh ni Ba V. L?y ni Ba V lm trung tm th S?n th?n pht tri?n theo h??ng t? ng?n v h?u ng?n sng H?ng. Nhnh h?u ng?n l?i chia lm hai h??ng t? S?n Ty – H ?ng – H Nam – Nam ??nh – Thi Bnh – Ninh Bnh, h??ng th? hai t? S?n Ty – Thanh Ho - Ngh? An. Nhnh t? ng?n c?ng chia lm hai h??ng, th? nh?t t? S?n Ty – V?nh Yn – V?nh Phc, h??ng th? hai t? S?n Ty - B?c Ninh - B?c Giang – H?ng Yn - L?ng S?n – Cao B?ng – Tuyn Quang. D?a trn b?n ?? phn b? cc v? thnh hong ? B?c Ninh c?a Nguy?n V?n Huyn, Nguy?n Duy Hinh ??a ra nh?n ??nh: ? B?c Ninh c 7 S?n th?n, cn ? B?c Giang th s? S?n th?n khng nhi?u l?m.
Trn th?c t? ? x? B?c ni chung v t?nh B?c Ninh, t?nh B?c Giang ni ring, s? l??ng S?n th?n ???c th? l?n h?n r?t nhi?u. Theo s? li?u th?ng k c?a S? V?n ho Thng tin nay l S? V?n ho th? thao v du l?ch t?nh B?c Giang c ??n 150 n?i th? Cao S?n, Qu Minh trn kh?p cc lng x c?a t?nh. Ngoi ra cn r?t nhi?u n?i ? x? B?c th? cc v? th?n ny nh?ng ch?a ???c th?ng k.
Trong ??a bn x? B?c t?c th? th?n Ni g?n li?n v?i truy?n thuy?t v? Cao S?n, Qu Minh. Hi?n c di tch ch? th? Cao S?n ho?c Qu Minh, nh?ng c nh?ng di tch th? c? hai. Cc di tch th? th??ng l ??n v ?nh. Theo truy?n thuy?t v th?n tch lng Ngm M?c, t?ng ?ng C?u, huy?n Gia Bnh, t?nh B?c Ninh: Vo ??i Hng Du? V??ng c hai v? ch?ng ng??i H?ng Chu ??n cha Thin Thai c?u t?. ?m n?m th?y hai ngi sao sa xu?ng, t? ??y th? thai, sau sinh ra m?t b?c hai con trai, m?t m?i khi ng khc th??ng ??t tn l Cao S?n v Qu Minh, n?m ln 6 tu?i ?i h?c, n?m 16 tu?i h?c l?c tinh thng, kim c? ti v ngh?. Hng Du? V??ng cho tm ng??i ti, hai ngi bn ??n ch?u vua. Vua phong cho lm ? ch? huy s? T??ng qun. Th?c Phn c?a b? Ai Lao d?y qun, vua sai hai ngi ?em qun ?i bnh gi?c Th?c, phong hai ngi lm T?, H?u t??ng qun. Hai ngi cng ??c thnh T?n Vin ?em qun ??n ni Sc S?n, ??o Kinh B?c, m?i ?nh m?t tr?n gi?c Th?c thua ch?y tan tc. Vua ban cho ngi th?c ?p ? ??o Kinh B?c. Ngi v? ch? tr s? ?ng qun tr??c, t? nhin tr?i n?i c?n m?a gi, c m?t ?m my sa xu?ng dinh ngi, r?i ngi ho vo ngy 12 thng 11.
Bi?u hi?n ni, sng trong tm th?c ng??i Vi?t r?t r rng, trn nh?ng dng sng hung d? ? ra ??i nh?ng v? Thu? th?n, cn trn nh?ng ng?n ni cao hng v? ? xu?t hi?n cc v? S?n th?n. Nh nghin c?u v?n ho Ng ??c Th?nh trong cu?n Tn ng??ng v v?n ho tn ng??ng ? Vi?t Nam(13)? gi?i thch t?c th? S?n th?n theo v? tr? lu?n nguyn s? c?a ph??ng ?ng v?i cc c?p t??ng sinh t??ng kh?c v ??i l?p v?i nhau nh? Sng – Ni, ??t - N??c… Nh?ng c?p ??i l?p ny l mi tr??ng s?ng quen thu?c c?a con ng??i, ??c bi?t l ??i v?i c? dn nng nghi?p la n??c ? x? B?c, h? s?ng ph? thu?c r?t nhi?u vo t? nhin v ??t, n??c c vai tr v cng quan tr?ng. Trong h? t? duy huy?n tho?i c?a ng??i dn lun quan ni?m v?n v?t c linh h?n, chnh v v?y h? lun c?u mong s? ph h? c?a cc th?n t? nhin v S?n th?n l m?t d?ng th?c ?.
Trn c? m?t vng x? B?c r?ng l?n c r?t nhi?u ni v n?i no c ni th??ng c di tch th? Cao S?n, Qu Minh. Bn c?nh ? cn c m?t v?t th? hai nhn v?t ny n?m r?i rc ? vng ??ng b?ng B?c B?. ? x? B?c, t?c th? Th?n ni mang ??c tr?ng ring, khng cn l m?t h? th?n ni bao g?m b? ba T?n Vin S?n Thnh, Cao S?n, Qu Minh, m ch? g?m c Cao S?n, Qu Minh. Trn th?c t? Cao S?n, Qu Minh ???c cc th?n tch ghi chp l?i v ???c truy?n thuy?t ho r?t nhi?u n?i v?i nh?ng d?ng th?c khc nhau nh? ???c ghi chp d??i d?ng th?n tch theo k?t c?u hon ch?nh: s? ra ??i, chi?n cng v ho thn, c?ng c khi h? hi?n ln d??i bo m?ng, ph tr? gip cc t??ng l?nh ??i sau ?nh gi?c ngo?i xm.
3. Truy?n thuy?t v? th?n ? (Th?ch th?n)
X? B?c c r?t nhi?u n?i th? th?n ? v g?n li?n v?i n l cc truy?n thuy?t v sinh ho?t tn ng??ng dn gian. Theo s? li?u th?ng k c?a Tr?n ?nh Luy?n trong chuyn kh?o Luy Lu l?ch s? v v?n ha(14) c nh?ng d?ng ? thing nh? sau: Tr? ? Th?ch Bi?u hay Bi?u N??ng Ph?t - v? t??ng c?a Hai B Tr?ng ? thn Thanh Kh??ng, huy?n Thu?n Thnh, B?c Ninh; Hn ? d?u chn c?a Thnh Ging v c?t ? dng ?? bu?c ng?a c?a Thnh Ging ? thn Th??ng, x V?n Linh, huy?n Gia L??ng, B?c Ninh; Bia ? “L Gia Linh Th?ch” ? x T??ng Giang, huy?n Tin Du, t?nh B?c Ninh; C?t ? ch?m r?ng v Bn c? ? (bn c? tin) ? x Nam S?n, huy?n Qu? V (nay thu?c thnh ph? B?c Ninh ); Bn ? (?i?n knh thin)?x ??c Long, huy?n Qu? V, B?c Ninh; T?ng ? nguyn kh?i Th?n Cao S?n, t??ng c?a Hng V??ng ? X Vn T??ng, huy?n Vi?t Yn, B?c Giang; T?ng ? nguyn kh?i Th?ch Linh th?n t??ng, t??ng c?a Hng V??ng ? x Tin S?n, huy?n Vi?t Yn, B?c Giang; t?ng ? (g?i l ve ? d?ng: Th?n Qu Minh t??ng c?a Hng V??ng) ? x ??i ??ng, huy?n Tin Du, B?c Ninh.
Ngoi ra cn c r?t nhi?u n?i th? th?n ? ? x? B?c hi?n ch?a ???c ?? c?p ??n, nh?: Ba pho t??ng ? ? cha Khm, lng Ng?c Khm, huy?n Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh; Ba ng b?t b?ng ? th? ? cha B?t M?c, thn S?n ?ng, x Nam S?n, huy?n Qu? V, t?nh B?c Ninh (nay thu?c thnh ph? B?c Ninh)... Tuy nhin, trong s? cc n?i th? ?, ch? t?n t?i m?t s? truy?n thuy?t nh?t ??nh. Chng ti phn chia lm hai d?ng truy?n thuy?t v? th?n ? nh? sau:
D?ng 1: Truy?n thuy?t v? th?n ? c ngu?n g?c t? nhin
Truy?n thuy?t th? nh?t ? l truy?n thuy?t v? “Th?ch Quang Ph?t” ???c g?n li?n v?i cu chuy?n k? v? Man N??ng. T??ng truy?n khi ton th? t?c b?n pho t??ng Ph?t l: Php Vn, Php V?, Php Li, Php ?i?n khi c?a v?p ph?i hn ?, c?a b? gy r?i. Ton th? nm hn ? ?y xu?ng sng, ? v?a ch?m n??c, m?t lu?ng ho quang li?n pht ra r?c r? gi?a dng. S? Nhi?p bi?t chuy?n cho tm hn ?, nh?ng ph??ng ?nh c tm mi khng th?y ?. S? Nhi?p cho tm Man N??ng ??n, mong c?y nh? ng??i nhi?u php l? ra tm. Man N??ng b?i thuy?n ra sng, nng v?a kh?n d?t l?i, ho quang b?ng r?c sng kh?p m?t sng. Vin ? v?t nh?y ln kh?i m?t n??c r?i r?i vo gi?a thuy?n. Sau ? hn ? ???c th? l Th?ch Ph?t, nhi?u ng??i g?i ? l ??c Th?ch Quang ?? ghi nh? vin ? pht ra nh sng chi lo.
Truy?n thuy?t Th?ch Quang Ph?t k? v? ngu?n g?c c?a Ph?t Php c d?ng k?t c?u CY - ? - PH?T, v?i cc tnh ti?t nh?: S? ra ??i c?a nhn v?t (Ph?t Th?ch Quang ra ??i t? thn cy Dung Th?); S? ha thn c?a nhn v?t (s? Khu ? La ??t ??a b vo thn cy, thn cy ha thnh ?, ? ha thnh Ph?t).
Qua ?i?n d chng ti ???c ng??i dn lng Mn k? cho nghe v? s? tch Ph?t Th?ch Quang, h? g?i b?ng m?t tn r?t g?n g?i l M?u Nhi r?i phong l Th?ch V??ng Quang Ph?t. Trong khi cng t? ng??i dn king tn hu ??c Th?ch Quang l Th?ch Cung (Qung). B Nguy?n Th? Quy?n 70 tu?i ? thn Mn X Ty, x H Mn, huy?n Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh k? r?ng: Lng Mn X ban ??u c tn g?i l lng Mn - qu c?a Man N??ng. Khi Man N??ng sinh ra M?u Nhi b b? mang ?i?u ti?ng x?u, khng ch?ng m sinh con. ??n khi b tu t?i thnh Ph?t th t?t c? nh?ng ?i?u ti?ng x?u ???c xo b?, t? ??y ng??i dn ? ??t tn lng Mn l Mn X nh? m?t ch?ng tch ni v? s? trong s?ch c?a b.
Truy?n thuy?t th? hai l truy?n thuy?t v? Th?ch T??ng Qun. Truy?n thuy?t v? Th?ch T??ng Qun c nh?ng tnh ti?t g?n g?i v?i truy?n thuy?t Thnh Dng, nh? nhi?u tu?i v?n ch?a bi?t ni c??i, khi th?y x? gi? tm ng??i hi?n ti c?u n??c b?ng chuy?n mnh thnh m?t ng??i cao l?n, xin nh vua c?p cho v? kh ?? gi?t gi?c. Sau khi ra tr?n gi?t h?t l? gi?c, quay v? ??n trang Tin Lt, xu?ng voi vo l?y cho cha m? nui r?i ln ni Ph??ng Hong bay ln tr?i. D?u tch th? t? hi?n v?n cn ? Tin Lt, Vi?t Yn, B?c Giang. Nh?ng bn c?nh ? c?ng c nh?ng nt khc bi?t, n?u nh? Thnh Dng sinh ra do ng??i m? ??m ph?i v?t chn l?, r?i xin nh vua ?c ng?a s?t, o gip s?t, m?t cy g?y s?t ?? ra tr?n th trong truy?n thuy?t v? Th?ch T??ng Qun, Th?ch T??ng Qun sinh ra t? ?, khi ra tr?n xin nh vua ?c cho cc v? kh b?ng ?, nh?: voi ?, c? l?nh ?, ki?m ?.
Truy?n thuy?t th? ba mang ??m tnh ch?t th?n tho?i ? l cu chuy?n v? ng ??ng ? vng B?c sng ?u?ng thu?c thn ??ng Vin, x Ph ??ng ngy nay. ? thn ??ng Vin c m?t t?ng ?, in h?n d?u chn l?n, t??ng truy?n ? l d?u chn ng ??ng ?? l?i, b m? Ging ra ??m th? r?i v? sinh ra Ging. V th? dn gian g?i ng Ging l ng ??ng con.
B?n khc k? r?ng ng ??ng l s?, tu ? ni Ph? L?i. ng ?c m?t chi?c chung ??ng ?en c?c l?n, ?nh ln ti?ng ku vang l?ng B?c Qu?c, tru vng Trung Qu?c nghe th?y ch?y sang. Lo s? s? c binh ?ao nn ng ??ng ? ??p ?? ci chung xu?ng sng L?c ??u, ch? ?y g?i l V?c Chung.
ng ??ng l hnh t??ng ng??i kh?ng l?, ?y c?ng l m?t motif quen thu?c trong truy?n k? dn gian Vi?t Nam, ??c bi?t l trong th?n tho?i. Hnh t??ng ng ??ng l m?t tr??ng h?p ??c ?o, b?i n l m?t minh ch?ng s?ng ??ng ph?n nh v? m?t vng ??t c?, ??ng th?i bi?u hi?n d?u ?n t? duy huy?n tho?i c?a ng??i dn x? B?c.
D?ng 2: Truy?n thuy?t v? cc nhn v?t l?ch s? c ngu?n g?c t? t?c th? th?n ?
? d?ng ny c truy?n thuy?t v? hai nhn v?t l Cao L? v K? N? Th?ch Bi?u. Trong truy?n thuy?t dn gian x? B?c, Cao L? c?ng ???c coi l m?t v? th?n ?: “Cao L? l ai? S? k c?a ?? Thi?n ??i L d?n Giao chu k cho bi?t Cao L? c “t?c hi?u” l ? L? ho?c r h?n l th?n ? (Th?ch th?n). T?c hi?u l ch?ng c? ?? xc ??nh ngu?n g?c v tnh ch?t c?a th?n. Th?n ? n?p sau danh hi?u Hn ho Cao L?, l l cao l?n, r rng v?n l ? l l ??p ?? (? l?), khng m?t tnh ch?t ch? n?i dung b?n ??a c?a Th?n. R?i ??n khi ng??i ta b?t l?u ??n hnh d?ng tnh ch?t nguyn thu? c?a Th?n th t??c phong cc n?m 1285, 1288 ?? ch? n?i dung ??c tnh g?n cho Th?n c?ng v?n v??ng vu ngh?a ?: c?ng c?i (qu? ngh?), c?ng th?ng (c??ng chnh)(15).
C?n c? theo v?n b?n truy?n k? c?a Truy?n c? x? B?c(16)th truy?n thuy?t v? Cao L? ? k? v? nhn v?t Anh hng ch?ng gi?c ngo?i xm, v?i cc tnh ti?t c? b?n nh?: Nhn v?t sinh n? th?n k? (B m? n?m m? th?y r?n tr?ng qu?n vo ng??i r?i c mang, sinh ra Cao L?). Nhn v?t l?p chi?n cng (Gip An D??ng V??ng xy thnh C? Loa; ch? tc ra l?y n?; ?nh th?ng gi?c). Nhn v?t ho thn v ???c tn vinh, (T??ng Cao L? ch?ng gi?c ngo?i xm v t? ngh? l?y n? “ng N?”). Nhn v?t ???c th? t? (Dn lng Ti?u Than, ??i Than, V?n Than, Bnh Than, Ph Than, M? L?c, Knh Ph? thu?c huy?n Gia Bnh, t?nh B?c Ninh l?p ??n th?, t?c g?i l ??n Than). Ngoi ra ? C? Loa c?ng c ngi ??n th? Cao L?. King k? (Ng??i dn vng ??i Than, king ti?ng L? g?i l L?t).
B?n k? trong cu?n Danh nhn l?ch s? Kinh B?c(17) l?i k? r?ng: Sau khi ?nh th?ng qun gi?c, Cao L? khuyn can An D??ng V??ng khng nn ?? Tr?ng Thu? sang ? r?, nh?ng vua khng nghe, ng bn v? qu v m?t ? ? trong cu?c chi?n ??u ch?ng qun Tri?u ?.
G?n li?n v?i cc truy?n thuy?t l cc di tch, cc l? h?i v tn ng??ng dn gian ???c ng??i dn ti?n hnh ?? t??ng nh? ??n cc v? th?n ? c cng c?u dn, c?u n??c, ??ng th?i c?u mong nh?ng ?i?u t?t ??p s? ??n v?i dn lng. L? h?i v tn ng??ng v? Cao L? c?ng khng ngo?i l?. Theo ng??i dn lng Ti?u Than ngy 4 thng t? m l?ch l ngy Cao L? b? An D??ng V??ng sai v s? ?em ?i gi?t, ngy 10 thng ba m l?ch l ngy sinh c?a Cao L?. Ngy sinh v ngy m?t c?a ng ???c l?y l ngy t? ch?c l? h?i t??ng ni?m Cao L? ? ?nh v ??n.
Trong l? h?i t??ng nh? Cao L? th??ng c nh?ng t?c hm, lng Ti?u Than c tr R?ng r?n(18), tr di?n ny c nhi?u ?i?m gi?ng v?i tr R?ng l?t trong l? t?c th? L?c Long Qun ? lng Ng?c Xuyn. ??n ngy gi ?m lng Ti?u Than cn c tr ?u?i b?t, t?c cn g?i l tr ?u?i h?(19). Cc tr di?n dn gian ny nh?m di?n l?i s? tch v? lc sinh ra v lc m?t ?i c?a nhn v?t Cao L?, ?y chnh l hai th?i kh?c quan tr?ng nh?t trong cu?c ??i c?a ng.
Truy?n thuy?t th? hai l truy?n thuy?t v? K? N? Th?ch Bi?u. N?u nh? t?c hi?u chnh l ch?ng c? ?? xc ??nh ngu?n g?c v tnh ch?t c?a th?n, th ta c th? xc ??nh K? N? Th?ch Bi?u l m?t v? th?n ?, truy?n r?ng: Nng l n? t??ng Hai B Tr?ng, l ng??i ti s?c, ma hay, ht gi?i. Th?ch Bi?u lin l?c v?i qun Hai B Tr?ng bn cch ?nh thnh. Gnh ht c?a nng vo thnh ph?c v?, d la kho qun l??ng, v? kh v cch b? tr c?a ??ch. Gnh ht phng ho? cho ??t kho l??ng th?c, kho ??n. Qun Hai B Tr?ng trn vo ?nh ?u?i T ??nh.
Truy?n thuy?t K? N? Th?ch Bi?u k? v? nhn v?t Anh hng ch?ng gi?c ngo?i xm, v?i chi?n cng gip Hai B Tr?ng ?nh th?ng gi?c ngo?i xm. Truy?n thuy?t ny ???c g?n v?i d?u tch th? cng hi?n nay l hn ? hnh ng??i ???c th? t?i lng Thanh T??ng, Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh.
Trong qu trnh ?i?n d ?? tm hi?u v? tn ng??ng v cch th?c tn th? K? N? Th?ch Bi?u, chng ti nh?n th?y ng??i dn n?i ?y khng cn nh? s? tch v? b. Nh?ng hi?n v?n cn t?c th? b ? ??n thn Thanh T??ng, x Thanh Kh??ng, huy?n Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh. Ngi ??n nh? m?i ???c xy d?ng l?i, trong ??n c ?i cu ??i:
Qu?c s?c khuynh thnh thin h? h?u
Anh linh th?n n? th? gian v.
Theo l?i k? c?a ng Tr?n B Uy 71 tu?i v ng Tr?n B Di?n 69 tu?i ? thn Thanh T??ng, x Thanh Kh??ng, huy?n Thu?n Thnh, t?nh B?c Ninh: Hng n?m trong nh?ng ngy h?i di?n ra r??c v t? l? K? N? Th?ch Bi?u. Ngy 30 thng Ch?p r??c t??ng b (b?ng g?) t? ??n ra ?nh lng, ngi ?nh ny th? S? V??ng khi ??c king tn hu thnh S?i V??ng. ??n ngy 11 thng 1 d ?m th r??c v?.
Th? th?n ? l m?t hi?n t??ng ph? bi?n ? Vi?t Nam v trn th? gi?i, tuy nhin ? x? B?c t?c th? th?n ? g?n li?n v?i cc truy?n thuy?t, cu chuy?n v? nh?ng nhn v?t v?a hoang ???ng l?i v?a g?n g?i v?i ng??i dn. R?i ban ??u t? t?c th? th?n ? l?i ???c b?i ??p thm nh?ng l?p v?n ho, tn ng??ng, tn gio v c? y?u t? l?ch s? sau ny t?o ra m?t h? th?ng cc l?p v?n ho c chi?u su v cc c?p ?? khc nhau. Qua trnh by truy?n thuy?t v? cc nhn v?t ???c th? l th?n ? ? x? B?c cho th?y cc nhn v?t ny ???c bi?u hi?n d??i d?ng tn gio ho (Ph?t ho) v bi?u hi?n d??i d?ng l?ch s? ho tr? thnh cc anh hng ch?ng gi?c ngo?i xm.
K?t lu?n
Qu trnh kh?o st truy?n thuy?t x? B?c v? cc nhn v?t ???c th?, chng ti nh?n th?y c hai d?ng nhn v?t th?n t? nhin: M?t l nh?ng nhn v?t c ngu?n g?c t? nhin, hai l nh?ng nhn v?t c ngu?n g?c n?a t? nhin n?a l?ch s? ha. Nh?ng nhn v?t c ngu?n g?c l th?n t? nhin chi?m s? l??ng khng nhi?u, bi?u hi?n ni?m tin c?a ng??i dn theo quan ni?m c? x?a V?n v?t h?u linh (Cc v?t ??u c linh h?n). Cn cc nhn v?t n?a t? nhin n?a l?ch s? ha ???c th? kh ph? bi?n, qua cc ch?ng tch cn l?u l?i cho th?y ngu?n g?c ban ??u c?a cc nhn v?t ny ??u l cc v? th?n t? nhin, cng v? sau ny tr?i qua nhi?u tri?u ??i, cc l?p v?n ho m?i ???c b?i ??p v pht tri?n ln lm cho cc v? th?n t? nhin mang dng d?p cc v? nhn th?n. Qu trnh nhn ha cc v? th?n t? nhin l d?u tch c?a s? v?n ??ng trong vi?c hnh thnh h? nhn th?n, ? l bi?u hi?n c?a s? t? khm ph v th?c v? mnh c?a con ng??i.
Truy?n thuy?t x? B?c v? cc nhn v?t th?n t? nhin ph?n nh qu trnh truy?n thuy?t ha th?n tho?i. Cc th?n tho?i ban ??u k? v? nh?ng hi?n t??ng t? nhin nh?m gi?i thch ngu?n g?c v? tr?, ngu?n g?c loi ng??i v m? ??c s?ng ha h?p v?i t? nhin, ? l tr t??ng t??ng v? v? tr? quan ???c g?n v?i cc v? th?n linh. Nh?ng v? sau ny th?n tho?i tr? nn g?n g?i v?i cu?c s?ng c?a ng??i dn h?n, th?n tho?i ???c truy?n thuy?t ha r?t m?nh m?, khng cn gi? ???c nguyn d?ng ban ??u. R?t nhi?u cc v? th?n trong th?n tho?i ? ?i vo truy?n thuy?t v?i t? cch l nh?ng nhn v?t l?ch s?, tr? thnh t? tin c?a dn t?c ho?c c?ng c th? l nh?ng v? t??ng l?nh ch?ng gi?c, nh?ng anh hng sng t?o v?n ha… Cc truy?n thuy?t ny bi?u hi?n s? bi?n chuy?n t? t? duy huy?n tho?i ??n t? duy tn gio, t? th?n tho?i ??n truy?n thuy?t. ?i?u ny do nhi?u nguyn nhn, ??c bi?t l vi?c ghi chp l?i th?n tch c?a cc tri?u ??i, d?n ??n vi?c l?ch s? ho cc v? th?n t? nhin thnh nh?ng nhn v?t l?ch s?, ho?c g?n v?i cc nhn v?t l?ch s? nh?ng b?n tnh c?a th?n. Khi ? ???c truy?n thuy?t ha th cc nhn v?t th?n tho?i tr? nn c m?t l l?ch r rng h?n, mang ??m d?u ?n c?a truy?n thuy?t, th??ng c d?ng k?t c?u: Sinh n? th?n k?, chi?n cng phi th??ng v ha thn k? ?o.
Ngu?n: T?p ch Nghin c?u V?n h?c, s? 4, 2009
____________
(1) Nguy?n V?n Huyn: Gp ph?n tm hi?u v?n ho Vi?t Nam, T?p I. Nxb. Khoa h?c x h?i, H, 2003, tr.715.
(2) Xin xem Nguy?n Huy B?nh: Truy?n thuy?t v? Th?y th?n ? Thu?n Thnh, B?c Ninh,  in trong Thng bo V?n ha dn gian. Nxb. Khoa h?c x h?i, H, 2004, tr.431.
(3) Nhi?u tc gi?: Di s?n v?n ha B?c Giang v? v?n ha phi v?t th?. B?o tng B?c Giang xu?t b?n, 2006, tr.721.
(4) Nguy?n ??ng Chi: Kho tng c? tch Vi?t Nam (5 t?p), in l?n hai. Vi?n V?n h?c xu?t b?n, H, 1993.
(5) Xin xem Nguy?n Duy H?p, V? H?u: D?u thing Du – Luy Lu. Nxb. Thanh Nin, H, 2008, tr.8.
(6) Xin xem ??a ch H B?c. Ty V?n ho v thng tin H B?c xu?t b?n 1982, tr.629.
(7) Xin xem: Phn tm h?c v v?n ho tm linh trong ?? m?c S? tr? l?i ?u th? c?a t?c ttem (?on V?n Chc d?ch). Nxb. V?n ho - Thng tin, H, 2004.
(8) ??ng V?n Lung, Nguy?n Th? Hu?, Tr?n Gia Linh (bin so?n): V?n ho Luy Lu v Kinh D??ng V??ng. Nxb. H?i nh v?n, H, 1998, tr.147.
(9) T? Ch ??i Tr??ng: Th?n ng??i v ??t Vi?t. Nxb. V?n ho - Thng tin, H, 2006, tr.47-48.
(10) Theo quan ni?m c?a nh?ng ng??i dn vng sng n??c x? B?c tr??c kia, c? th? l nh?ng dn chi ven vng sng ?u?ng, t?t c? nh?ng ng??i b? r?i xu?ng sng v ch?t ?u?i c th? coi l do Thu? th?n b?t ?i. Chnh v th?, n?u khng ph?i l ng??i ru?t th?t trong gia ?nh th khng ai trong s? nh?ng ng??i ?ang s?ng l?i dm c?u v?t ng??i g?p n?n. V n?u c?u ng??i g?p n?n th b?n thn ng??i c?u ?y s? g?p ho? nh? v?y, t?c l ph?i ??n m?ng cho Thu? th?n. Sau ny, khi qua sng n?u c sng n??c d? d?i, ng??i ta th??ng th? nh?ng con v?t, ho?c nh?ng ?? v?t xu?ng sng nh?m hi?n cho Thu? th?n thay cho ph?i hi?n m?ng ng??i. Bn c?nh ?, trong cc ??n, ?nh th? Thu? th?n ng??i ta th??ng lm nh?ng ?? t? l? ?? dng hi?n ln cc v? Thu? th?n.
(11) Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: T? ?i?n bi?u t??ng v?n ho th? gi?i (Ph?m V?nh C? ch? bin d?ch). Nxb. ? N?ng - Tr??ng Vi?t v?n Nguy?n Du, 1997, tr.699.
(12) Nguy?n Duy Hinh: Tn ng??ng thnh hong Vi?t Nam. Nxb. Khoa h?c x h?i, H, 1996, tr.107.
(13) Ng ??c Th?nh (Ch? bin): Tn ng??ng v v?n ho tn ng??ng ? Vi?t Nam. Nxb. Khoa h?c x h?i, H, 2001, tr.98.
(14) Tr?n ?nh Luy?n: Luy Lu l?ch s? v v?n ho. S? V?n ho - Thng tin B?c Ninh xu?t b?n, H, 1999.
(15) T? Ch ??i Tr??ng: Th?n ng??i v ??t Vi?t. S?d, tr.32
(16) Nhi?u tc gi?: Truy?n c? x? B?c. B?o tng H B?c xu?t b?n 1990.
(17) Tr?n Qu?c Th?nh: Danh nhn l?ch s? Kinh B?c, Nxb. Lao ??ng, H, 2004.
(18) T?c ch?i ny ch? c nam thanh nin lng tham gia, ring ng??i ??i ??u r?ng l thanh n? ???c ho trang ??n gi?n, chn qu?n x c?p, m?c o xanh ho?c ??, ??u qu?n kh?n ??u ru, ngang l?ng th?t bao t??ng, ?? th?a ??u bao di ?? ng??i n? tm vo ??u kia, ?on ng??i ch?i r?ng r?n, ng??i ny tm vo bao tr??ng ng??i kia, ko t? cha ln ?nh, ?i li?n vo trong h?u cung 3 vng v ko ra sn. Truy?n r?ng tr ch?i r?ng r?n ?? di?n l?i s? tch b ?? Th? n?m m? th?y r?n cu?n quanh gi??ng, r?i c thai sinh ra Cao L?.
(19)Tr di?n ra nh? sau: Ng??i dn ??t m?t ci bn tr??c nhang n ???c quy mn, t??ng tr?ng ? l qun r??u, trong mn l m?t ng??i ?ng ?ang u?ng r??u gi? say nh? ? qun, bn ngoi l hai chu, m?t trai ? bn t?, m?t gi ? bn h?u, gi?a l m?t quan vin, c?m sch ??c v?n d?y hai chu nh?c l?i theo t?ng ?o?n nh?p, h?t m?i ?o?n nh?p l?i quay ba vng, tay che qu?t trn ??u. Sau khi ??c xong, ch cng hai chu c?m g?y ra ?u?i h?. Ng??i ?ng h? l m?t thanh nin ??i l?t h?, ??u h? ???c lm ??n gi?n, th??ng ng??i ta l?y m?t chi?c khau tt n??c b?i gi?y vo v v? hnh ??u h?. Ng??i ??i l?t h? ng?i l?p ? pha ngoi ??u ?nh, c cnh cy che kn. Khi ba ch chu c?m g?y ra, ng??i v h? ?u?i ?nh nhau 3 vng xung quanh ?nh, ??n khi h? m?t b? ch?y ra m? m than (t?c mi?u D?ng) ch chu ?u?i theo l?y ???c l?t h?, ?em ??t t??ng tr?ng nh? ? gi?t ???c h?, ginh l?i xc Cao L? cho dn lng an tng.
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com