Home Tin tức - Sự kiện Sự kiện nổi bật Những bộ xương hé lộ cuộc thảm sát người Viking ở Oxford
Thứ tư, 20-01-2021   
     
Những bộ xương hé lộ cuộc thảm sát người Viking ở Oxford

Evidence of a brutal massacre of Vikings in Oxford 1100 years ago has been uncovered by archaeologists. At least 35 skeletons, all males aged 16 to 25 were discovered in 2008 at St John's College, Oxford. Analysis of wound marks on the bones now suggests they had been subjected to violence. 
Chứng cứ về cuộc thảm sát tàn bạo người Viking ở Oxford cách đây hơn 1100 năm đã được các nhà khảo cổ học tìm thấy. Ít nhất 35 thi thể, đều là nam giới trong độ tuổi từ 16 đến 25 đã được phát hiện năm 2008 tại St John's College, Oxford. Những phân tích dấu vết thương tích trên xương vừa rồi cho thấy, họ là nạn nhân của bạo lực. 
alt
Evidence suggests the men were running away from their attackers [Credit: BBC]
Chứng cứ cho thấy những người đàn ông đang chạy trốn khỏi những người tấn công họ (Nguồn: BBC)


Archaeologists analysing the find believe it dates from 1002 AD when King Ethelred the Unready ordered a massacre of all Danes (Vikings) in England. 
Những nhà khảo cổ phân tích phát hiện này tin rằng đây là dấu vết có niên đại 1002 năm SCN khi nhà vua Ethelred the Unready  ra lệnh thảm sát toàn bộ những người Danes (Vikings) ở Anh.

The surprise discovery of the skeletons was made by Thames Valley Archaeological Services under the quadrangle at St John's College at the University of Oxford, before building work started on the site. 
Phát hiện chấn động về những bộ xương này do Đội khảo cổ của Thames Valley tiến hành ở St John's College, Đại học Oxford trước khi công trường xây dựng bắt đầu. 

The bodies had not received any type of formal burial and they had been dumped in a mass grave on the site of a 4,000-year-old Neolithic henge monument. 
Những thi thể không được chôn cất theo bất cứ nghi thức thông thường nào và họ bị ném vào một mộ tập thể trong một di tích Đá mới có tuổi 4000 năm.

Ceri Falys, an osteologist (a scientist who studies the structure of bones) from Thames Valley Archaeological Services, has been examining the bones since they were excavated. She has found a host of gruesome injuries on each of the individuals. 
Ceri Falys, một nhà xương học (nghiên cứu cấu trúc xương) của Đội khảo cổ Thames Valley đã kiểm tra những xương này khi chúng được khai quật lên. Bà đã tìm thấy một loạt những tổn thương nghiêm trọng trên mỗi thi thể. 

It was obvious at the time of excavation that many of the skulls had been fractured or crushed, but after piecing these skulls back together, she found that many of them were covered in blade and puncture wounds mostly to the back of the head. 
Ngay trong khi khai quật người ta đã thấy những hộp sọ vỡ vụn và sau khi gắn chắp chúng lại, bà nhận thấy chúng bị bao phủ bởi vết lưỡi kiếm và những vết thương thường do đâm từ phía sau.

One of the victims had puncture wounds to his pelvis that seem to have come from behind him and from the side, as well as substantial blade wounds to his skull, suggesting that he had been attacked from all sides by at least two different people. 
Một trong những nạn nhân có vết đâm ở khung xương chậu phía sau và bên hông, cũng như một vết đâm đáng kể trên sọ, điều này cho thấy người này đã bị ít nhất 2 người tấn công.

These injuries were almost certainly fatal in each case, slicing through flesh and arteries right to the bone. 
Những vết thương gần như rất nghiêm trọng trong hầu hết các trường hợp, cắt qua thịt và mạch máu vào trong xương.

"Usually when people have been involved in hand to hand combat or are attacked you get evidence of this on the bones," Ceri Falys explained. 
"Thường khi đánh giáp lá cà hay tấn công nhau, dấu vết để lại trên xương", Ceri Falys giải thích

"You get cut marks on the forearms as they raise their arms to defend themselves, but we have minimal evidence of this on these skeletons, it seems that whoever was attacking them, it is likely that they were just trying to run away."' 
"Người ta sẽ bị thương ở cẳng tay khi giơ lên để tự vệ, nhưng sẽ có ít chứng cứ về điều này trên xương, xem ra đã có ai đó tấn công họ và họ chỉ tìm cách chạy trốn".
,
It is possible that the Oxford skeletons were victims of an event called the St Brice's Day Massacre, recorded in a number of historical sources. 
Có lẽ những bộ xương ở Oxford là nạn nhân của sự kiện được gọi là Ngày Thảm sát St Brice đã được ghi lại trong một số sử liệu

In AD1002, the Saxon king Ethelred the Unready recorded in a charter that he ordered "a most just extermination" of all the Danes in England. 
Năm 1002, nhà vua Saxon Ethelred the Unready đã ký hiến chương ra lệnh "hủy diệt" toàn bộ người Dane ở Anh.

He made the decision after he was told of a Danish plot to assassinate him. 
Ông đã quyết định điều này sau khi biết có một âm mưu của người Dane định ám sát ông.

The charter also recorded how on that day, the Danes in Oxford fled to St Fridewides church expecting to find refuge, but instead were pursued by the townspeople, who then set the church on fire. 
Hiến chương cũng ghi lại vào ngày này, những người Dane ở Oxford chạy trốn đến nhà thờ St Fridewides với hy vọng tìm thấy nơi trú ẩn, nhưng đã bị cư dân thị trấn truy đuổi và đốt cháy nhà thờ.

Radiocarbon dating of the bones indicated that the bodies were dumped between AD960 and AD1020. This is compelling evidence for the association with St Brice's Day, explained archaeologist Sean Wallis, who directed the dig.  
Niên đại các bon phóng xạ mẫu xương cho thấy những thi thể bị chôn vùi trong khoảng thời gian từ năm 960 đến 1020. Đây là chứng cứ thuyết phục hợp với Ngày St Brice, nhà KCH Sean Wallis, chủ trì khai quật tuyên bố.

"We found evidence of charring on some of the bones, but not in the soil surrounding them". 
"Chúng tôi tìm thấy chứng cứ than trên một số xương, nhưng không thấy trong đất xung quanh"

"This ties in nicely with the documentary sources that the bodies may have been partially burnt prior to burial," he said. 
"Điều này rất phù hợp với tư liệu thành văn rằng những thi thể đã bị đốt cháy một phần trước khi chôn", ông nói.

Isotope analysis of the bones has shown that the men were eating a diet that was high in seafood. 
Phân tích đồng vị xương cho thấy những người này ăn nhiều đồ biển.

This is an unusual find considering that they lived in inland Britain and perhaps a further indication that they may have been first or second generation Vikings. 
Đây là phát hiệ khác là cho thấy rằng họ sống trong nội địa Britain và có lẽ đây là chứng cứ họ là thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai người Viking.

A similar mass grave was found last year by Oxford Archaeology during work to build the Weymouth relief road. 
Năm ngoái, những ngôi mộ tập thể tương tự đã được Đội khảo cổ Oxford phát hiện trong quá trình làm đường Weymouth.

It was radiocarbon dated to a similar period and again containing only young male victims, indicating that Anglo Saxon violence towards Vikings at the time may have been nationwide. 
Niên đại các bon phóng xạ những mộ này cùng giai đoạn trên và cũng chỉ chứa những nạn nhân nam giới trẻ, điều này chứng tỏ bạo lực Anglo Saxon chống người Viking là hiện tượng của toàn quốc gia.

Ceri Falys will be talking to Dr Alice Roberts about the bones in a new series of BBC Two's Digging For Britain in September. 

Author: Louise Ord | Source:
BBC News Website [August 12, 2011]

Lâm Thị Mỹ Dung dịch

 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com