Thứ hai, 25-05-2020   
     
Danh muc sach moi

 

BẢO TÀNG NHÂN HỌC
….***….***….
 
DANH MỤC SÁCH MỚI CỦA BẢO TÀNG NHÂN HỌC
 (Tháng 12/2011)
 
 
SÁCH KHẢO CỔ HỌC

1
UBKHXH Việt Nam, Viện
Khảo cổ học
Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1010
KHXH Hà Nội
2011
KC 0167
2
PETER BELLWOOD
Những nhà nông đầu tiên (Nguồn gốc của các xã hội nông nghiệp).
Nxb Thế giới
2010
KC 0168
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHẢO CỔ
 
`
Nguyễn Gia Đối
Di chỉ mái Đá Điều và một số vấn đề thời đại đá mới ở miền tây Thanh Hóa
Luận án tiễn sĩ
2001
 
SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM
 
 
1
GS. Hà Minh Đức
Từ Ngọ Môn đến Thái Hòa Điện
Nxb Trẻ
1994
LSVN 0134
2
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
Cơ sở khoa học cho phát triển vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam
Nxb Thế giới
2011
LSVN 0135
3
 
Đề án khoa học cấp Nhà nước – Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (Lịch sử nghiên cứu và Phương pháp tiếp cận)
Nxb Thế giới
2008
LSVN 0136
4
 
Mấy vấn đề tiến trình lịch sử xã hội
(Đề án khoa học cấp Nhà nước – Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ)
Nxb Thế giới
2011
LSVN 0137
5
Khoa Lịch sử, trường ĐH KHXN & NV
Một chặng đường nghiên cứu Lịch sử (2006- 2011).
Nxb Thế giới
2011
LSVN 0138
SÁCH LỊCH SỬ THẾ GIỚI
 
 
1
Nguyễn Văn Kim
Người Việt với biển
Nxb Thế giới
2011
LSTG 0017
 
 
 
 
 
 
SÁCH VĂN HÓA HỌC
 
1
UNESCO Bangkok, UNESCO Hanoi
Khu di sản thế giới Hội An, Việt Nam
 
 
VH 0241
2
Bảo tàng Bắc Ninh
Chùa Dâu- Diên Ứng Tự
 
2007
VH 0242
3
Sở VHTT T/p HCM
Một số Cơ sở tín ngưỡng dân gian
 
2001
VH 0243
4
Cục di sản văn hóa
Một con đường tiếp cận di sản văn hóa
Hà Nội
2005
VH 0244
5
Cục di sản văn hóa
Một con đường tiếp cận di sản văn hóa
Hà Nội
2005
VH 0245
6
Bùi Văn Tam
Phủ Dầy và tín ngưỡng Mẫu Liễu Hạnh
Nxb VHDT
2007
VH 0246
7
UBND xã Bát Tràng
Quê gốm Bát Tràng
Nxb Hà Nội
1989
VH 0247
8
Phạm Đức Huân
Bút Tháp đài nghiên đình Trấn Ba: Lời nhắn của người xưa
Nxb VH- TT
2006
VH 0248
9
Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Du Chi, Trần Lâm Biền
Mỹ thuật Huế
Viện Mỹ thuật- TTBTDT Huế
1992
VH 0249
 
 
 
 
 
 
SÁCH DÂN TỘC HỌC
 
 
1
Nguyễn Kinh Chi, Nguyễn Đổng Chi
Người Ba-Na ở Kon Tum
Nxb Tri Thức
2011
DT 0064
2
Lâm Bá Nam
Nghề dệt cổ truyền ở đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam
Nxb KHXH
1999
DT 0065
SÁCH VỀ BẢO TÀNG HỌC
 
 
1
GARY EDSON- DAVID DEAN
Cẩm nang Bảo tàng
BT CMVN
2001
BT 0068
2
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế
Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế III
 
2003
BT 0069
3
BT CMVN
Sự nghiệp Bảo tàng- những vấn đề cấp thiết
Nxb Lao Động
1997
BT 0070
4
Toby Raphael và Nancy Davis
Sổ tay kỹ thuật bảo quản phòng ngừa cho trưng bày bảo tàng
Cục di sản văn hóa
 
BT 0071
5
Đặng Văn Bài- Nguyễn Hữu Toàn
Bảo tàng hóa di sản văn hóa làng
Hà Nội
2006
BT 0072
6
Bảo tàng Quảng Ninh
10 năm Bảo tàng Quảng Nam
Tam Kỳ
2007
BT 0073
7
Timothy Ambrose và Crispin Panine
Cơ sở Bảo tàng
BT CMVN
2000
BT 0074
8
BT CMVN
Về lịch sử văn hóa và bảo tàng
Nxb Chính trị Quốc gia
2004
BT 0075
9
Nguyễn Đình Thanh
Bảo tàng- Di tích, Một số vấn đề lý luận, thực tiễn.
Nxb VHTT
2007
BT 0076
10
BT Thiên nhiên Việt Nam
Báo cáo khoa học “Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam”.
Nxb KHTN và CN
2011
BT 0077
11
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Di sản văn hóa bảo tàng & Những cuộc đối thoại
Nxb Thế giới
2007
BT 0078
SÁCH NGOẠI VĂN
 
 
1
Emmanuel Guillon
CHAM ART (Treasures from the Dà Nang Museum, Viet Nam
 
 
NNE 0255
2
Culture Heritage Administration of Korea
Natural heritage of Korea, Dokdo
 
2010
NNE 0256
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Địa chỉ: Tầng 3-4 Nhà D - 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 3 5589477 / Email:baotangnhanhoc@yahoo.com